Īss SIA KURSA MRU apraksts

Mūsu saknes ir meklējamas 1996.gadā, kad uzņēmuma vienīgais īpašnieks Edgars Dupužs dibināja mežrūpniecības uzņēmumu Kursa MRU.
Ar godu mēs varam sevi saukt par Latvijas uzņēmumu, esam bijuši pašvaldības lielākie nodokļu maksātāji savā nozarē (2000.-2007) kā arī dodam darbu šobrīd 38 cilvēkiem.
Esam ģimenes uzņēmums, ar konkurētspējīgu, mērķtiecīgu un efektīvu darbību – tās ir mūsu rūpes un darbs, ko ieguldam uzņēmumā!
Esam par ilgspējīgu mežu apsaimniekošanu:
Ik gadu iestādot mežu 130ha platībā, aizsargājot jaunaudzes pret zvēriem, kopjot tās par 350ha platībā.
Mēs apsaimniekojam aptuveni 8600ha zemes.

Daļa mūsu mežu atrodas īpaši aizsargājamās Natūra 2000 dabas teritorijās, kur ir ierobežota vai aizliegta mežizstrāde.

Darbojamies kā meža īpašumu vērtētāji bankai “AS Citadele banka”.

 

 Brief SIA KURSA MRU description

Our company beggins in 1996, when the company’s sole owner Edgars Dupužs founded the forestry companies Kursa MRU.
With honor we can call ourselves true Latvian company, we have been the largest municipal taxpayers in our field (year 2000.-2007) as well as we give jobs to on average 38 people.
We are a family owned company with a competitive, focused and effective functioning – It is our concern and efforts we invest!
We stand  for sustainable forest management:
Every year doing forest planting on average 130ha area, protecting the coppice against animals, tending for 350h area.
We are managing the approximately 8600ha of land.

Part of our forests is in specially protected Natura 2000 areas, where there is limited or banned logging.

We are also operating as forest estate valuers for bank “AS Citadele banka”.